Понеделник, 11 Април 2022

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

МОТИВИ:

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Разпоредбата на чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси делегира правото всеки общински съвет да определя цените на правата и услугите, предоставяни от общините. На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ Общински съвет – Разлог е приел Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог /НОАМТЦУ/. Съгласно чл.12, от посочената наредба „Промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на общинския съвет“.
Измененията и допълненията, предложени с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог са обособени от постъпило в Общинска администрация Мотивирано писмо с наш вх. № 45.00-5/25.03.2022 г. от Христина Николова Манова - Директор на Исторически музей – Разлог, относно актуализиране на входни такси за посещение в Исторически музей – Разлог; Предложение с вх. № 94.00- 1115/07.04.2022 г. от Илиян Найденов – водач на снегоотъпкваща машина на ски-писта в м.“Кулиното“; изменение на Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.
През последните години се наблюдава настъпването на множество общественоикономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице необходимостта от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси и цени на услуги.
В предложенията са обективирани становища относно необходимостта от увеличение на входната такса за посещение в Историческия музей – Разлог, мотивирани с увеличените разходи, свързани с експлоатацията на съоръженията в следствие увеличение на единичните цени на материали и консумативи

Прочетена 76 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.