Печат на тази страница
Четвъртък, 31 Март 2022

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Написана от

Съгласно чл. 26, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Община Разлог, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица, да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от датата на публикуване 31.03.2022 год.
Предложения, мнения и препоръки към проекта се приемат на адрес: гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и във връзка с постъпило писмо до Председателя на общински съвет от Административен съд – Благоевград за влязло в закона сила на 16.03.2022 год. Решение № 335/23.02.2022 год. по постановено по адм. Дело № 1037/2021г. по описа на Административен съд – Благоевград, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, с които са оспорени разпоредби на чл.18, чл.19, чл.21, ал.2, подточка посл., чл.64, ал.1 и ал.4 и чл.96а от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет – Разлог. Се установи, че възниква необходимост от приемане на Правилник изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
МОТИВИ
I. Причини, които налагат приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинския съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл.7, ал.1 от Закон за нормативните актове, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Законът делегира право на Общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак съгласно чл.76, ал.3 от АПК не позволява тази свобода да излиза извън рамките, които са очертани в по - високите по степен нормативни актове. Настоящето изменение се налага с оглед премахване на някои незаконосъобразни текстове, а именно: чл.18, чл.19, чл.21, ал.2, подточка посл., чл.64, ал.1 и ал.4 и чл.96а от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,които противоречат на материалноправни норми на нормативен акт от по – висок ранг – чл.25, чл.28а и чл.29а от ЗМСМА.
При изработването на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за да се осигури липсата на противоречия между подзаконовият нормативен акт и Закона.
Принцип на обоснованост – предлаганите промени целят да се осигури съответствие на разпоредбите на Правилника със Законовите. Недопустимо е Председателският съвет да бъде орган със самостоятелна компетентност, който изземва част от правомощията на други, законово регламентирани органи в ЗМСМА.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – Проект на изменението ще бъде качено на официалният сайт на Община Разлог за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с главен юрисконсулт на Общината.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Законът делегира правото на Общинските съвети да уреждат вътрешният си ред на дейност, като не противоречи на по – високите по степен нормативните актове.
II. Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения:
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в законосъобразен вид, които позволява реално прилагане на разпоредбите му.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.
За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са необходими допълнителни финансови средства.
IV. Очаквани резултати от прилагането.
Реално осъществяване функциите и правомощията на общински съвет и тези на председателя, съгласно правомощията по Закон.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с европейското законодателство.

 

 

ПРОЕКТ
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общински съвет – Разлог изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§1 Отменя чл.18, чл.19, чл.21, ал.2, подточка посл., чл.64, ал.1 и ал.4 и чл.96а
§2 чл.21, ал.2 от Правилника се изменя по следния начин:
(2) (изм.-Решение №112/28.05.2009г., изм.-Решение №2 от 11.11.2011г.изм.- Решение №25 от 14.02.2014г.) Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседание на общинския съвет, за участие в постоянните комисии и във временни комисии, изчислено на база 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация, за съответния месец като процентите се разпределят, както следва:
- 65% за участие в заседание на общинския съвет;
- 20% за участие в първа комисия;
- 10% за участие във втора комисия.
- 5% за председател на комисия;
Сумата се актуализира с изменението на средната брутна заплата на общинска администрация.
§3. Измененията и Допълненията са приети с Решение на ОбС - Разлог № .... по протокол № .... от ………………. 2022г.

Прочетена 117 пъти