Печат на тази страница
Понеделник, 24 Януари 2022

П Р О Е К Т Н А Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 г.

Написана от
Прочетена 114 пъти