Сряда, 08 Декември 2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от

ОБЯВЛЕНИЕ
По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26 от Закона за нормативните актове, спазвайки принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог, предлагаме на вниманието на гражданите и юридическите лица в община Разлог в 30-дневен срок от обявяването на интернет страницата на Община Разлог, както и на Портала за обществени консултации на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог, считано от 08.12.2021г., за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения на: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог на адрес: п.к. 2760, гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Шейново” № 2, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Община Разлог представя следните МОТИВИ към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог:
1. Причини, които налагат приемането:
През последните години се наблюдава настъпването на множество общественоикономически, политически, социални и нормативни промени. В тази връзка е налице необходимостта от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси и цени на услуги. Някои от предлаганите от Община Разлог услуги са отпаднали поради изменения на различни нормативни актове от по-високо ниво, с които са иззети /отменени/ съответните правомощия от компетентността на общините. В същото време отново поради такива изменения са възникнали нови задължения от компетентността на общините, което налага уреждането на нови услуги в съответните приложения на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог, и определянето на такси и/или цени за тях.
Конкретните предложения за определянето на размера на предложените нови и/или изменени такси и цени на услуги са направени въз основа на финансова обосновка и разчет на материално-техническите и административните разходи, необходими за предоставяне на административните услуги. След извършен финансов анализ и анализ на необходимите разходи за предоставяне на услугите, предмет на настоящото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
2. Цели, които се поставят:
2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативните и обществено-икономическите промени в страната.
2.2. Възстановяване на пълните разходи на Община Разлог по предоставяните услуги.
2.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
2.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
2.5. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.
2.6. Поправка на първоначално допуснати очевидни фактически грешки и непълноти в нормативната уредба.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
за прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
4.1. Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до предлаганите местни услуги и техните такси и цени.
4.2. Възстановяване на пълните разходи на Община Разлог по предоставяните услуги.
4.3. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
4.4. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
4.5. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги.
4.6. Яснота и пълнота на подзаконовата нормативна уредба при определянето и дължимостта на местните такси и цени на услуги.

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог е подзаконов нормативен акт, издаван от Общински съвет – Разлог в рамките на неговата компетентност, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
6. Правни основания:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог, се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, при спазване на принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог. Предвид така изложените мотиви, предложението за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог, е съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

Прочетена 54 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.