Печат на тази страница
Вторник, 09 Ноември 2021

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 г.

Написана от

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се разработва на основание чл. 6д от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия на община Разлог. Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на тези оперативни цели.
Общинската програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021-2025 г. Тя следва да подпомогне изпълнението на областната програма, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Общинската програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.
Общинската програма следва въведения на национално ниво цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигането на устойчивост при бедствия, което е и една от препоръките, залегнали в доклада от извършената през 2015 г. обща партньорска проверка на системата за управление при бедствия в страната, осъществена по линия на Програма за партньорски проверки в рамките на сътрудничеството в областта на гражданската защита и управлението на риска от бедствия на ЕС за 2015-2016 г.
В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата.
С общинската програма се цели да се наблегне на ангажиране на обществото в процесите по намаляване на риска от бедствия, т.е. всяка една от заинтересованите страни (местни власти, частен сектор, научна общност, НПО, граждански съюзи и представители на уязвими групи) да осъзнава своята роля.

Прочетена 123 пъти