Понеделник, 16 Август 2021

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог

Написана от

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог

Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 16.08.2021г., за предложения и становища по настоящия Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

М О Т И В И

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог, прилагаме съответните мотиви, както следва:

І. Причини, които налагат приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Разлог.
Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото и има много измерения – здравни, социално – битови, икономически и екологични. Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите.
Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до минимум.
Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог е изготвен в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ и Наредба № 4 от 01.02.2021 год. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизми на финансиране и отчетност.

ІІ. Цели, които се поставят:
1. Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог цели постигане на здравословна среда за жителите на община Разлог и подобряване хуманното отношение към животните, както и управление, и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.
2. Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог урежда реда и условията за осъществяване на дейността по тяхното залавяне, извършване на ветеринарномедицински манипулации – кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране против бяс, трайна маркировка и връщане на местообитанията им.

ІІІ. Финансови средства:
Изпълнението на дейностите по Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог, се финансира със средства от общинския бюджет, дарения от юридически и физически лица.

ІV. Очаквани резултати:
Изпълнението на мерките, заложени в Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог ще доведе до постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, намаляване на социалното напрежение и повишаване безопасността на гражданите, чистотата на градската среда и утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Приемането на Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог ще синхронизира подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на община Разлог и с норми на Европейския съюз, в чието изпълнение са приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с които е съобразено и предложеният проект на програмата.

VІ. Правни основания:
Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Разлог е съобразена с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 от Закона за защита на животните, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове

Прочетена 103 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.