Печат на тази страница
Сряда, 14 Април 2021

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от

М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог:
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог е приета на основание чл.9 от ЗМДТ, с Решение № 218 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – гр. Разлог и е изменяна и допълвана неколкократно.
В ДВ, бр. 28/06.04.2021г. е обнародвано Постановление №118 от 01.04.2021г. на Министерски съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма, съгласно извършваната от оправомощени от кмета лица участващи в ОЕККТО (общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти) дейност по разглеждане и обработване на подадените заявления –декларации от лицата, които ще извършват определен тип туристическа дейност, и издаване на удостоверение за категоризация или регистрация съгласно чл.130 от Закона за туризма. С приетата на основание чл.69, ал.3 от Закона за туризма и чл.1 от Закона за държавните такси -Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма, се изменя размера на таксите, които са дължими при подаване и обработване на заявление-декларация от лице, извършващо туристическа дейност по настаняване в места за настаняване и заведения за хранене, определени като клас А, клас Б и клас В, съгласно чл.123, ал.1, т.1-3, чл.124, чл.128, чл.132, ал.3 и ал.5, чл.133, ал.5, чл.134 ал.5 и ал.6 от Закона за туризма. С Тарифата е определена и такса, която е дължима при вписване в Националния туристически регистър (НТР) на лицата извършващи туристическа дейност и получаване на категорийната символика (удостоверени и табела) за съответния категоризиран или регистриран обект.
С направената промяна в размера на таксите, е наложително синхронизирането на нормативните актове на Община Разлог с тези издавани от органи на изпълнителната власт и с нормативните актове от по-висока степен, каквито са приетата Тарифа, Закона за туризма и Закона за държавните такси. С оглед развиващата се дейност по туризъм в Община Разлог и предоставянето на услуги обслужващи интереса и дейността на граждани (ФЛ) и юридически лица, е необходимо да бъдат прецизирани и уеднаквени дължимите такси за услуги и извършена работа от администрацията на Община Разлог, свързана с туризма.
За промените в Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Приложение:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Прочетена 206 пъти