Печат на тази страница
Четвъртък, 28 Януари 2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от

М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог:
Със закона за изменение на Закона за автомобилните превози/ЗАвтП/ (обн., ДВ, бр.60 от 07.07.2020г.) са възложени нови компетенции на кметовете на общините за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се осъществява дейността, както и списък с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. В съответствие с горецитираните разпоредби Община Разлог следва да предоставя следните административни услуги:
• Издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници;
• Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация;
• Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация;
• Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран търговец, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на търговеца. Удостоверенията за регистрация са безсрочни и се издават по адреса на управление на търговеца.

С разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от ЗАвтП се създава публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, моторни превозни средства, с които търговеца извършва превозите и водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване се извършва изменение и допълнение на регистъра и удостоверението за регистрация. Разпоредбите на чл. 12 влизат в сила от 01.01.2021г.
С чл. 12, ал. 14 от ЗАвтП е предвидено при преминаване на регистрационния режим за администриране от общините, таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени да се определи с наредба на общинския съвет. В тази връзка и предвид измененията в ЗАвтП се предлага въвеждането на нови административни такси за предоставяни административни услуги, а имено:

• За издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници – 100 лв.
• За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 10 лв.
• За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 10 лв.
• За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100 лв.

С приет и обнародван в ДВ, бр. 17/25.02.2020г., Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, се създава нов чл.129а, с което се въвежда клас В - регистрация на места за настаняване от тип – стаи за гости и апартаменти за гости. В правомощията на Кмета са вменени и действията по издаване на удостоверение за регистрация на места за настаняване от клас В, както и извършване на вписване в националния туристически регистър. В съответствие с гореизложеното, Община Разлог, следва да предоставя следните административни услуги:
• Издаване на удостоверение за регистрация на места за настаняване клас В;
• Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация на места за настаняване клас В;
• Отразяване на промени в НТР, относно капацитета на обекта –място за настаняване клас В;
С предлаганите промени в Наредбата ще се разшири обхвата на извършваните от общината услуги, ще се постигне по-пълно и качествено обслужване на лицата, които ги ползват, както и ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания. Това ще допринесе и за повишаване на приходите в общинския бюджет.
За промените в Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Прочетена 211 пъти