Петък, 21 Август 2020

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог:

Написана от

ОБЯВЛЕНИЕ
По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог.
Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации, като се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.08.2020г. за предложения и становища по проекта в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог, ул.„ Шейново“ № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

В Държавен вестник, брой 17 от 2020 г. са публикувани изменения и допълнения в Закона за туризма. С промените се засягат текстове от закона, регламентиращи категорията и регистрацията на местата за настаняване. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на места за настаняване от клас "В", в които се извършва хотелиерска дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър. Места за настаняване от клас "В" могат да бъдат регистрирани, включително когато са в сградата или на територията на апартаментен туристически комплекс по смисъла на § 1, т. 19, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за туризма, но не са част от неговия капацитет. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата, вписани в регистъра.
Допълва се чл. 61с. от Закона за местните данъци и такси - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г. „Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.“
Предвид настъпилите промени се налага навреме да бъде извършено актуализиране на нормативните актове, действащи на местно ниво.

2. Цели, които се поставят:
С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси и Закона за туризма.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата:

Своевременно привеждане в съответствие на нормативните актове на Община Разлог с настъпилите промени в Закона за местните данъци и такси и по специално на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Предлаганото изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Приложение:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Разлог.

Проект

В сила от 01.01.2021г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Разлог.
§ 1. Чл. 58 ал. 1 се изменя така:
„(1) Размерът на дължимия туристически данък за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма се определя, както следва:
1. категория 1 звезда - 0.50 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0.60 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 0.70 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1.00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди - 1.20 лв. за нощувка;
6. клас „В“ - 1.00 лв. за нощувка.“
§ 18. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Разлог влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Прочетена 210 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.