Вторник, 11 Август 2020

ПРОЕКТ НА ”НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ СЪС КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ“

Написана от

Община Разлог публикува настоящият проект на ”НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ СЪС КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мотиви: Причините, които налагат изменението са следните:
Община Разлог публикува настоящият проект на ”НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ СЪС КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост „при преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към сградата“.
Следва да се посочи, че понятието “прилежаща площ” в областта на устройственото право се отнася само до сгради, които са изградени в режим на комплексно застрояване по смисъла на чл.22, ал.1 от ЗУТ.
Легалната дефиниция за комплексно застрояване е установена в разпоредбата на §5, т.23 от ДР на ЗУТ, като същото представлява застрояване в големи урегулирани поземлени имоти на групи от сгради, които се разполагат свободно стоящи или допрени една до друга.
Същевременно, съгласно §1, т.2 от ДР на ЗУЕС „прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в който е построена сградата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, места за паркиране и други“. Прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица по реда на Наредба № 6 от 18 септември 2009г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна
собственост в квартали с комплексно застрояване, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. При определянето на прилежащата площ кметът на общината издава заповед, придружена от скица, с която се определят границите и предназначението на площта. Вече определената прилежаща площ, по аргумент от нормата на чл.4, ал.4 от ЗУЕС, се предоставя за поддържане и използване от съответната етажна собственост при условия и по ред, определен с наредба на общинския съвет.
Поставени цели: С представеното предложение за решение се цели да се изпълни волята на законодателя, който в чл.4 от Закона за управление на етажната собственост е предвидил условията и реда за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежаща площ към сграда от съответната етажна собственост да бъдат регламентирани с наредба, приета от общинския съвет.
Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: За прилагане на Наредбата за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване не са необходими допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати: С приемането на подзаконовия нормативен акт ще бъдат предвидени условия и ред за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. По този начин ще бъде предоставена възможност съответната етажна собственост да поддържа и използва междублоковото пространство в конкретни граници и по определен начин, което ще способства за подобряване стопанисването и естетическия облик на прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Представеният проект на Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване е в съответствие с българското и европейското законодателство.

Прочетена 233 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.