Понеделник, 06 Юли 2020

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на „Синя зона” и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи” гр.Разлог

Написана от

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за дейността на „Синя зона” и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи” гр.Разлог .
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за дейността на „Синя зона и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и и гаражи” гр.Разлог.
Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 06.07.2020г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за дейността на „Синя зона”и платените паркинги стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи”гр.Разлог.
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

МОТИВИ:
Настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на „Синя зона” и платените паркинги се отнася за: 1. Предоставяне на услугата „платено паркиране чрез изпращане на кракто текстово съобщение - SMS”на територията на „Синя зона” гр.Разлог;
2. Увеличаване на максимално разрешеното времетраене за еднократно паркиране на МПС в „Синя зона”гр.Разлог.

1. Платено паркиране чрез изпращане на SMS съобщения.

През последните години от дейността на предприятието се наблюдава тенденция на увеличаване броят на автомобилите паркиращи в централната част на града ни в обхвата на местата за платено паркиране - „Синя зона”. Увеличава се заетостта както на местата за платено краткотрайно паркиране, така и натовареността на служителите при осъществяване на дейността им по продажбата на талони за паркиране на водачите.
В тази връзка въвеждането на системата за SMS паркиране като алтернативен метод и избор на заплащане от страна на паркиращите водачи би имало положителен ефект върху цялостната организация на дейността ни, като услугата ще бъде и за улеснение на гражданите.

Предимствата от разработването и внедряването на цялостна мобилна система за управление,контрол и организация на паркирането са в следните направления:
- ефективно събиране на такси с по-ниски разходи;
- по-добро управление и контрол на паркирането, статистическа информация в реално време;
- сигурност и проследяване на плащанията;
- база данни с цялостна информация за паркирането – номер на автомобил, мобилен номер и др.
- възможност за по-голям обхват на зоната и намаляване разходите на предприятието.
Предимства за потребителите:
- лесно, бързо и ефективно плащане;
- използване на единен кратък номер;
- идентични SMS номера от всички мобилни оператори в България;
- услуга без необходимост от регистрации;
- възможност за отдалечено плащане;
- възможност за увеличаване на престоя и времето за паркиране;
- напомнящи известия за изтичане на паркиране.

2. Увеличаване на максимално разрешеното времетраене на еднократно паркиране
на МПС в „Синя зона”гр.Разлог.
Въвеждането на услугата SMS паркиране дава възможност на потребителите за отдалечено плащане и увеличаване на времето за престой на съответния автомобил.
Съгласно Раздел ІІ, чл.2, т.2.2 от сега действащата Наредба за дейността на „СЗ” максимално разрешеното времетраене на еднократно паркиране в „СЗ” е до 2 /два/ часа. Въвеждайки този период в системата за платено паркиране, тя няма да приема и ще отхвърля SMS за удължаване на времето за паркиране над 2 /два/ часа.
Във връзка с това и с цел даване на възможност за по-голям престой в „Синя зона” и заплащането в такива случаи да може да се извършва и чрез SMS предлагам максимално разрешеното време за престой и паркиране да бъде увеличено на 4 /четири/ часа.

ІІ. Цели, които се поставят - подобряване на оперативната дейност и контрол в „Синя зона” и възможност за избор относно начина на плащане на таксата за паркиране от всеки един от водачите .

ІІІ. Очаквани резултати от прилагането на наредбата:
По-добро управление и контрол на паркирането и увеличаване на собствените приходи и намаляване разходите на предприятието.

ІV.Правни основания: чл.99 от Закона за движение по пътищата, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове

Прочетена 250 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.