Печат на тази страница
Четвъртък, 11 Юни 2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог

Написана от

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог

Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 11.06.2020г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог.
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

М О Т И В И

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог, приета с Решение № 190 от 27.09.2018 г. на Общински съвет-гр. Разлог, прилагаме съответните мотиви, както следва:

І. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог.
С разпоредбите на чл.8, от ЗНА, законодателя е разписал възможността всеки общински съвет да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, като съгласно чл.15, ал.1 от ЗНА, нормативния акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.
Измененията и допълненията в Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог се налагат вследствие промяна в нормативни разпоредби от по-висока степен, а именно Закона за ветеринарномедицинската дейност, изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 юни 2020г. и Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2020г.
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог се регламентира максималния праг на броя на отглежданите животни за лични нужди, съответстващ на определения в Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, както и регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания.

Целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията.

ІІ. Цели, които се поставят:
1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог има за цел да синхронизира действащата Наредба и да я приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен.
2. Подобряване на биосигурността.

ІІІ. Финансови средства:
Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови средства по прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог, ако това се наложи, същите ще бъдат осигурени от средства от общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати:
С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог, се постига обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност на територията на общината.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог ще синхронизира подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на община Разлог и с нормите на Европейския съюз, в чието изпълнение са приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с които е съобразено и предложеното изменение на Наредбата.

VІ. Правни основания:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разлог се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.4а от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове

Прочетена 323 пъти