Печат на тази страница
Петък, 03 Януари 2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Разлог

Написана от

По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог.
Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации, като се предоставя 14-дневен срок, считано от 03.01.2020г. за предложения и становища по проекта в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог, ул.„ Шейново“ № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

В Държавен вестник, брой 96 от 06.12.2019 г. са публикувани редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. С промените се засягат текстове от закона, регламентиращи данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данъка върху превозните средства, патентен данък, туристически данък и данък върху таксиметров превоз на пътници. Предвид настъпилите промени във външната среда се налага Община Разлог адекватно да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, и навреме да бъде извършено актуализиране на нормативните актове, действащи на местно ниво.
Предвид датата на обнародване в Държавен вестник на Закона за местните данъци и такси 06 декември 2019г., в сила от 01.01.2020г. се налага ползването на възможността дадена в чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове.

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата:

Своевременно привеждане в съответствие на нормативните актове на Община Разлог с настъпилите промени в Закона за местните данъци и такси и по специално на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Предлаганото изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Прочетена 404 пъти