Понеделник, 22 Юли 2019 09:30

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от 

По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр. Разлог.
Предложения и становища по проекта на наредбата се приемат в закоустановения срок в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог, ул. „ Шейново“ № 2.

М О Т И В И
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог:
Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог. Съгласно чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на общинския съвет.
Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет – Разлог на предложения проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог се обуславя от следните причини:

Допълване на констатирани пропуски за липсващи в определените с наредбата такси за технически услуги за издаване на разрешение за строеж и за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на спортни терени

ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог е приета с Решение № 218 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – гр.Разлог и изменена и допълнена с Решения №223, №224, №228, №237, №240 от 30.10.2013 г., Решения №290 и № 293 от 19.12.2013 г., Решение № 144 от 25.06.2015 г., Решение № 158 от 30.07.2015 г., Решение № 48 от 22.12.2015 г., Решение № 172 от 29.06.2016 год. , Решение № 33 от 26.01.2017 год., Решение № 105 от 27.04.2017 год., Решение № 137 от 27.06.2017 год., Решение № 75 от 29.03.2018 г., Решение № 582 от 29.03.2018 г. на Административен съд –Благоевград, в сила от 24.04.2018г., Решение № 98 от 26.04.2018 г. на Общински съвет – гр.Разлог, Решение № 187 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – гр.Разлог, Решение № 226 от 27.12.2018 г. на Общински съвет- гр. Разлог
§ 1 Допълва Приложение № 1 „МЕСТНИ ТАКСИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 6, ал.1 ОТ ЗМДТ
- Такси за технически услуги, чл. 35 ал.13 както следва:
Нова точка 1.25. Издаване на разрешение за строеж за спортни терени до 1000 кв.м. в размер на 200 лв.
Нова точка 1.26. Издаване на разрешение за строеж за спортни терени над 1000 кв.м. в размер на 0,30 лв. на кв.м.
- Такси за технически услуги, чл. 35 ал.14 както следва:
Нова точка 1.8. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта категория за спортни терени до 1000 кв.м. в размер на 200 лв.
Нова точка 1.9. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта категория за спортни терени над 1000 кв.м. в размер на 0,30 лв. на кв.м.
Нова точка 2.6. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория за спортни терени до 1000 кв.м. в размер на 200 лв.
Нова точка 2.7. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория за спортни терени над 1000 кв.м. в размер на 0,30 лв. на кв.м.

§ 2. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 16 със следното съдържание:
„§ 16. Измененията и допълненията на наредбата са приети с Решение ............. от Протокол № ........./.................. на Общински съвет – Разлог.“

ПРОЕКТ

Прочетена 138 пъти