Вторник, 11 Юни 2019

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от

ОБЯВЛЕНИЕ
По реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 и чл. 3 от Закона за нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр. Разлог.
Предложения и становища по проекта на наредбата се приемат в закоустановения срок в Общински информационен център за обслужване на граждани- гр. Разлог, ул. „ Шейново“ № 2.
М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог:
Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог. Съгласно чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на общинския съвет.
Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет – Разлог на предложения проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог се обуславя от следните причини:
- Необходимост от изменение на таксата за ползване на Регионално депо- Разлог; След направената калкулация на разходите за издръжка на депото е определена цена за депониране в размер на 27.80 лв. на тон, което налага да бъдат направени изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разлог е приета с Решение № 218 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – гр.Разлог и изменена и допълнена с Решения №223, №224, №228, №237, №240 от 30.10.2013 г., Решения №290 и № 293 от 19.12.2013 г., Решение № 144 от 25.06.2015 г., Решение № 158 от 30.07.2015 г., Решение № 48 от 22.12.2015 г., Решение № 172 от 29.06.2016 год. , Решение № 33 от 26.01.2017 год., Решение № 105 от 27.04.2017 год., Решение № 137 от 27.06.2017 год., Решение № 75 от 29.03.2018 г., Решение № 582 от 29.03.2018 г. на Административен съд –Благоевград, в сила от 24.04.2018г., Решение № 98 от 26.04.2018 г. на Общински съвет – гр.Разлог, Решение № 187 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – гр.Разлог, Решение № 226 от 27.12.2018 г. на Общински съвет- гр. Разлог

§1 Изменя Приложение № 1 „МЕСТНИ ТАКСИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 6, ал.1 ОТ ЗМДТ- Taкса за битови отпадъци , чл. 18“ както следва:

„4. Таксата за ползване на Регионално депо- Разлог е в размер на 27,80 лв. на тон депониран отпадък“

 

§2. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 15 със следното съдържание:

„§ 15. Измененията и допълненията на наредбата са приети с Решение ............. от Протокол № ........./.................. на Общински съвет – Разлог.“

 

ПРОЕКТ

 

Прочетена 358 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.