Вторник, 11 Юни 2019

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците

Написана от

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба
за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците.

Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 11.06.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците.
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

М О Т И В И

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците, приета с Решение № 136 от 29.05.2014 г. на Общински съвет-гр. Разлог, прилагаме съответните мотиви, както следва:
І. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците.
С разпоредбите на чл.8, от ЗНА, законодателя е разписал възможността всеки общински съвет да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, като съгласно чл.15, ал.1 от ЗНА, нормативния акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен-закони, наредби от национално значение.
Промени в Закона за управление на отпадъците и приетата с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, обн. в ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г., с която се регламентират създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО), изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството, изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи. Действащата местна наредба следва да бъде синхронизирана с влезлия в сила нов подзаконов нормативен акт, в частта за управление на строителните отпадъци.

ІІ. Цели, които се поставят:
1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците има за цел да синхронизира действащата Наредба и да я приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен.
2. Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите, свързани с отпадъците.

ІІІ. Финансови средства:
Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови средства по прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците, ако това се наложи, същите ще бъдат осигурени от средства от общинския бюджет.
ІV. Очаквани резултати:
Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и създаване на стабилна подзаконова нормативна уредба. Наредбата е инструмент за постигане в дългосрочен план на ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците ще синхронизира подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на община Разлог в засегнатата област и с норми на Европейския съюз, в чието изпълнение са приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с които е съобразено и предложеното изменение на Наредбата.
VІ. Правни основания:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове

Прочетена 374 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.