Четвъртък, 06 Юни 2019

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на общински жилища

Написана от

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 06.06.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.
М О Т И В И

За приемане на Наредба за допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

С Решение № 37 от 23.02.2005г. Общински съвет - Разлог е приел Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. Впоследствие Наредбата няколкократно е изменяна и допълвана.
Причините, които налагат приемането на допълнението са следните: Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен, в случая Закона за общинската собственост. Необходимо е да се прецизират някои разпоредби от действащата наредба в изпълнение на глава пета от Закона за общинската собственост.
Общинските жилища на територията на Община Разлог са предназначени за настаняване на граждани с оглед удовлетворяване на техните жилищни нужди. При отпадане на някои от условията за настаняване или при настъпване на друго нормативно установено обстоятелство наемните правоотношения с общината се прекратяват и общинските жилища следва да бъдат доброволно или принудително освободени. Последните се предоставят на други лица с жилищни нужди, отговарящи на специално установени нормативни изисквания.
Целите, които се поставят за приемането на промените в Наредбата: стриктно прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен - Закон за общинската собственост.
Финансовите и други средства, необходими за изменението на Наредбата: За прилагането на Наредба за допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на общински жилища не са необходими допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати: Защита на обществен интерес, гарантиране по-висока ефективност при прилагането на разпоредбите на ЗОС.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Основно задължение на всяка държава - член на ЕС е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своя територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право е и нейно право, което трябва да се познава и спазва. Предлаганият проект на Наредба за допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на общински жилища е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

ПРОЕКТ

НАРЕДБА
ЗА
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАЗЛОГ РЕШИ:
§1. В чл.11, ал.З се създава нова т.10 „Необитаване на жилището от семейството или домакинството повече от 3(три) месеца."
§2. Допълненията са приети с Решение на ОбС-Разлог № .... по протокол № .... от 2019г. и влизат в сила от деня на приемането им от Общински
съвет.

Прочетена 375 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.