Четвъртък, 06 Декември 2018

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Разлог чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Разлог на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог, се обуславя от следните причини:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

В Държавен вестник, брой 98 от 27.11.2018 г. са публикувани редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. С промените се засягат текстове от закона, регламентиращи данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество, данъка върху превозните средства, както и подаването на декларации по този закон. Предвид настъпилите промени във външната среда се налага Община Разлог адекватно да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, и навреме да бъде извършено актуализиране на нормативните актове, действащи на местно ниво.

Мотивите заложени в изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог са свързани основно с намаляването на административната тежест в процедурите по определяне на данъците върху недвижимите имоти и при сделките с тях, както и към подобряване на контрола и събираемостта им.

Измененията и допълненията на Наредбата предвиждат отпадане на задължението физическите и юридически лица да подават данъчни декларации за новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и за новопридобити по възмезден или безвъзмезден начин имоти и ограничени вещни права.

Предвижда се годишният данък за новопостроените сгради и/или самостоятелни обекти в тях да се определя служебно на базата на информацията, която възложителят на строежа ще подава след завършването на сградата в груб строеж на длъжностните лица в общинската администрация по образец, одобрен от министъра на финансите. Това изменение влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Съществено изменение в Закона за местните данъци и такси, което ще бъде отразено в изменението и допълнението на Наредбата е въвеждането на две различни ставки за данък върху недвижим имот. В промените е ясно регламентирано, че за жилищни имоти разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите на РБългария и определяне на техните граници, приет с Решение на МС № 153/ 24.02.2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчнозадълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, размера на данъка за балнеолечебни, климатични планински курорти от местно значение е от 4.5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За община Разлог сагласно горецитираното решение местността „Банище“ до с. Бачево, с. Бачево и с. Баня са балнеолечебени курорти от местно значение. В случаите когато за съответната година имота е основно жилище на данъчно задълженото лице се прилага сега действащия размер на данъка.

С цел противодействие на злоупотребите във връзка с облекченията за основно жилище, свързани с данъка върху недвижимите имоти, данъчно облекчение за основно жилище няма да се прилага и данъка върху недвижимите имоти ще се определя в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице при установяване, че същите са декларирани като основни жилища едновременно.

В изменението и допълнението на Наредбата е предвидено при неподадена декларация за определяне на данъка върху наследствата в сроковете предвидени в Закона за местните данъци и такси, данъкът да се определя на база на наличната информация в общината. Освобождават се наследниците или заветниците от последващо подаване на декларация за имота, придобит по наследство, тъй като необходимата информация за определяне на годишния данък е налична в общината, по местонахождението на имота.

На следващо място е отпадане на задължението за подаване на данъчна декларация за определяне на годишен данък за имотите или ограничените вещни права върху тях, придобити по възмезден или безвъзмезден начин. Това е излишно натоварване на гражданите и бизнеса поради факта, че цялата информация ще е налична в общината, тъй като за сделките с имоти и ограничени вещни права върху тях се дължи еднократен местен данък по реда на ЗМДТ, поради което след получаване на уведомлението от службата по вписванията за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти ще се определя и годишния данък за съответните имоти, като се уведомяват данъчно задължените лица.

Следващо изменение в Наредбата е свързано с промяна в концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и за товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т чрез въвеждане на имуществен и екологичен компонент.

Има промяна в облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, като вместо всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.

Не на последно място изменението на Наредбата е свързано и с облекчаването на административната тежест, с което да се предостави възможност на нотариусите при сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство да извършват проверка за наличието или липса на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.

В 7- дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или МПС нотариусите ще уведомяват общината за прехвърлените вещни права, както и да предоставят информация за размера на заплатения данък и за основата, върху която е определен.

Предлага се промяна в размера на туристическия данък за средствата за подслон и местата за настаняване. С този данък се облагат нощувките, като последната промяна е от 2011г. Следва да се има предвид, че данъкът е за сметка на ползвателите на нощувките. Събраните в повече приходи от туристичиския данък ще се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма, съгласно чл. 61т от ЗМДТ.

Предвид датата на обнародване в Държавен вестник на Закона за местните данъци и такси 27 ноември 2018г., в сила от 01.01.2019г. се налага ползването на възможноста дадена в чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове.

           2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:      

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата:

Своевременно привеждане в съответствие на нормативните актове на Община Разлог с настъпилите промени в Закона за местните данъци и такси и по специално на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог и адекватно данъчно облагане на физическите и юридическите лица за 2019 г., съобразно действащото законодателство.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганото изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси предлагам на Общински съвет – Разлог, следния проект на

РЕШЕНИЕ:

1.Приема Наредба за изменение и допъление на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Разлог.

2.Възлага на Кмета на Община Разлог да предприеме последващите, съгласно закона действия.

МОТИВИ:

1. Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.

2. Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Разлог в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Разлог и Закона за местните данъци и такси.

Прочетена 563 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.