Печат на тази страница
Вторник, 23 Октомври 2018

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.

Написана от

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.
Община Разлог, на основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.
Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 23.10.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 - Общински информационен център за обслужване на граждани.
МОТИВИ
За приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.
Настоящото предложение е във връзка с отмяната на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог, отменена с Решение №171 от 27.09.2018 г. на Общински съвет-гр. Разлог. Като взе предвид регламентираните в нормативните актове от по- висока степен отношения в сферата на защитата на животните и тяхната регистрация - Закон за защита на животните и Закон за
ветеринарномедицинската дейност.
Актуализацията на общинската наредба, касаеща регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог, се налага от обстоятелството, че в хода на разглеждане на текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог са констатирани несъответствия със законодателството на Република България.
Наредба
за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.
§. 1.Отменя чл.42, ал.6 от Раздел VII „Такса за притежаване на куче“ и чл.42, ал.6 от Приложение 1 „Такса за притежаване на куче“ към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.

Прочетена 535 пъти