Петък, 03 Август 2018

ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Написана от

Публикувано на 03.08.2018г.

Община Разлог публикува настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мотиви:
Причините, които налагат приемането на измененията и допълненията са следните: Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен, в случая Закона за общинската собственост. Необходимо е да се прецизират някои разпоредби от действащата наредба в изпълнение на глава пета от Закона за общинската собственост.
Целите, които се поставят за приемането на промените в Наредбата: стриктно прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен - Закон за общинската собственост.
Финансовите и други средства, необходими за изменението на Наредбата: За прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища не са необходими допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати: Защита на обществен интерес, гарантиране по-висока ефективност при прилагането на разпоредбите на ЗОС.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Основно задължение на всяка държава - член на ЕС е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своя територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право е и нейно право, което трябва да се познава и спазва. Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

 П Р О Е К Т

Н А Р Е Д Б А

ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА условията И реда за установяване на жилищни нужди И ЗА наСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В общински жилища

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАЗЛОГ РЕШИ:

§1. В наименованието на наредбата след думата „наем” се добавя „и продажба на”, буква „в” се заличава.

§2. В чл.3 се правят следните изменения:

-В ал.2 думите „ежегодно в срок до 31 март” се заличават.

-В ал.3 думите „през текущата година” се заличават и изречението се допълва със следния текст: „съобразно потребностите на Общината”.

§3. Чл.11, ал.3 се допълва с т.9 със следния текст: „по взаимно съгласие”

§4. В чл.12, ал.2 думите „с нотариално заверени подписи” се заличават.

§5. В чл.14 се правят следните изменения:

-В ал.1, т.1 изречението се допълва със следния текст: „и които отговарят на норми за жилищно задоволяване, определени в чл.7 от тази наредба или ги превишават”.

-В ал.1, т.3 думите „след 01.01.2000г.” се заменят с „през последните 10 години”.

-ал.1, т.4 се изменя така: Не притежават МПС с обща застрахователна стойност над 10 000лв., както магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и офиси.

-Ал.1 се допълва с т.8. със следния текст: „не са носители на ограничено право на ползване върху жилищен или вилен имот или реално обособена част от такъв имот”.

§6. В чл.16, ал.3 се създава нова т.5 „едночленно семейство.”

§7. В чл.20, ал.2 се добавя ново изречение със следния текст: „В тези случаи настанените в общински жилища могат да продължат да ги обитават за период не по-дълъг от 3 календарни години, считано от датата на издаденото разрешение за строеж”.

§8. В чл.21, ал.2 думите „за срок от 2 години” се заменят с „и губят право да бъдат картотекирани отново”.

§9. В чл.23 се правят следните изменения:

В ал.2 думите „към 31 декември на предходната година” се заличават.

В ал.4 думите „до 20 януари” се заличават.

§10. В чл.25а, се правят следните изменения:

-В ал.1 думите „след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците” се заличават.

-В ал.5 думите „след решението на комисията Кметът на Общината внася предложение в ОбС” се заличават. В последното изречение думата „ОбС” се заменя с думата „комисията”.

§11. В чл.41 се правят следните изменения:

-В т.1 абревиатурата „ЗУЖВГМЖСВ” се заменя с „ЗУПГМЖСВ”.

-Допълва се т.5 със следния текст: „Ведомствените жилища, които се продават на наематели, живеещи в тях.”

§12. В чл.48, ал.3 думите „Ежегодно до 31 януари” се заличават.

§13. Измененията и допълненията са приети с Решение на ОбС-Разлог № .... по протокол № .... от ......2018г. и влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет.

Наредбата е подпечатана с официалния печат на общинския съвет.

 

Прочетена 536 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.