Четвъртък, 15 Март 2018

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

Написана от

Община Разлог публикува настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мотиви: Причините, които налагат приемането на измененията и допълненията са следните: Съгласно разпоредбата на чл.111 от Закона за местните данъци и такси „По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса”. Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време. Административните разходи не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата. Горепосоченото налага да бъдат въведени таксите и да се определи техният размер.
С оглед на увеличаване на разходите, свързани с поддържането на минералната баня, включена в капитала на „Баня и перални” ЕООД, с.Баня, е наложително да се промени цената на билетите за посетители на басейн от 2.00лв. на 2.50лв.
Целите, които се поставят за приемането на промените в Наредбата: да се изпълни изискването на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.
Финансовите и други средства, необходими за изменението на Наредбата: За прилагането на измененията в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог не са необходими допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати: Уреждане на обществените отношения в областта на местните такси в Наредбата па чл.9 от ЗМДТ при спазване на следните принципи: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси .
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Основно задължение на всяка държава - член на ЕС е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своя територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право е и нейно право, което трябва да се познава и спазва. Предлаганият проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Прочетена 683 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.