Вторник, 02 Януари 2018 08:14

Приемане на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018г.

Написана от 

Годишната програма на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. се приема на основание чл.8, ал 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети изведени в приетата с Решение №44 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет – Разлог „Стратегия за управление на общинската собственост” за срока на мандат 2015 - 2019 година. Програмата е в съответствие и с раздела за общински публично –частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие за периода 2014-2020г. приет с Решение № 296/18.12.2014г. на Общински съвет – Разлог .
По своята същност тя е отворен документ и се актуализира през годината, както и се допълва с всяко прието решение на Общински съвет-гр. Разлог, свързано с придобиване управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, извън тези обявени в настоящата програма.

Прочетена 1416 пъти