Понеделник, 15 Януари 2018

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2018 година

Написана от

ОБЩИНА Р А З Л О Г
На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2018 година
Проекта за общински бюджет за 2018 година е публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 202.
Становища по Проекта за общински бюджет за 2018 година могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Дата на провеждане на обсъждането – 26.01.2018 година, от 10:00 часа в залата на Общински съвет Разлог.

Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА - ТАСЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ

Прочетена 731 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.