Петък, 06 Октомври 2017

Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Разлог

Написана от

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на „Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Разлог“

Публичното обсъждане се обявява за 30 дневен срок считан от 06.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба.

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр. Разлог, ул. “Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

М О Т И В И

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 14, предложение второ, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските съвети приемат решения за управление на дарено имущество.

На това основание общинска администрация Разлог изготви проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения, за внасяне за разглеждане и приемане от Общински съвет Разлог.
Целта на Наредбата е да се определи реда за получаване на дарения от страна на община Разлог, като по този начин да се предотврати получаване на такива, които поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или променят политиката на община Разлог, да доведат до нарушения на законодателството и да доведат до имуществени загуби за общината.
С приемане на Наредбата ще се осъществява контрол за даренията и по отношение на добрите нрави и морал. От друга страна ще се даде възможност за прозрачност по отношение на приемане и управление на даренията, на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството.
Чрез публичния регистър за даренията ще се популяризира и стимулира дарителството.
Финансови средства: За прилагане на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от община Разлог не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

Фактически основания: необходимост от приемане на местен нормативен документ, който да регламентират реда за получаване и управление на дарения от община Разлог.
Правни основания чл. 21, ал.1, т.14, предложение второ и ал.2 от ЗМСМА.

Прочетена 803 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.