Петък, 14 Юли 2017

Проект на Наредба за изменение Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Написана от

Публикувано на 14.07.2017г.

Община Разлог публикува настоящият проект на Наредба за изменение Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата си на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът се публикува за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, на които се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложенията могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Разлог, гр.Разлог, ул.”Шейново” № 2 или на електронния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мотиви:
Причините, които налагат приемането на измененията са следните: Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби на ЗОС, и регламентира процедурите както по придобиване на собственост и ограничени вещни права, така и предоставянето за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както и правомощия на Кмета на общината и Кметове на кметства. Някои текстове от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока степен. Това обективно налага извършването на поправката - разпоредбите следва да се отменят. Общинският съвет има законово правомощие да изменя издаден от него административен акт. Окръжна прокуратура Благоевград, следейки за спазване на законността, е установила незаконосъобразността на някои текстове от наредбата и е внесла протест в АС Благоевград с искане за тяхната отмяна. От сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” в АС Благоевград е внесена жалба срещу други два текста от наредбата. Освен това, е необходимо да се прецизират някои разпоредби от тази наредба.
Целите, които се поставят за приемането на промените в наредбата са: разпоредбите на горепосочената наредба да се приведат в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на Закона за общинската собственост, Закона за политическите партии, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Конституция на РБ.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на промените в наредбата са: За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати са: Защита на обществен интерес, гарантиране на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, гарантиране на по-висока ефективност при прилагането на разпоредбите на ЗОС, ЗПП, ЗОАРАКСД и Конституция на РБ.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз е: Основно задължение на всяка държава - член на ЕС е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своя територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право е и нейно право, което трябва да се познава и спазва. Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Разлог е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Н А Р Е Д Б А  П Р О Е К Т
за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАЗЛОГ

§1. В чл.15, ал.1 думите „за срок до 10 години” се заменят със „за срок от 10 години”.
§2. В чл.16, ал.4 думите „както и на ЮЛ със 100% общинско участие в капитала” се заличават.
§3. В чл.23, ал.1 думите „или на членове на Европейския парламент” се заличават.
§4. В чл.34, ал.2 думите „както и на ЮЛ със 100% общинско участие в капитала” се заличават.
§5. В чл.49, ал.1 думите „или придобили право на строеж” се заличават.
§6. В чл.49, ал.3 се отменя.
§7. В чл.56, ал.1 думите „ в срок до 31 януари” се заличават.
§8. В чл.93, ал.2 думите „са подадени от лице, неизправно по правоотношения с общината, или системно нарушава актове на общината” се заличават.
§9. В чл.94, т.2 се отменя.
§10. В чл.115, ал.1, т.2 се отменя.
§11. В чл.115, ал.2, текст „т.2 и” се отменя.
§12. В § 1 от ДР т.1 се отменя.
§13. Глава ХІІ ПЗР се допълва с § 14:
§14. Изменения са приети с Решение на ОбС-Разлог № .... по протокол № .... от ......2017г. и влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет.

Прочетена 849 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.