Сряда, 02 Ноември 2016

ПРОЕКТ на Наредба ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

ОБЩИНА РАЗЛОГ ПУБЛИКУВА

Наредба

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ 281, ВПИСАНО В ПРОТОКОЛ 13 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ, ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2013 ГОДИНА.

Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 08.11.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба.

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр. Разлог, ул. “Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог

Актуализацията на общинската наредба, се налага с цел синхронизиране на общинската нормативна база с промените в Закона за публичните финанси, изменен със Закон за изменение и допълнение на закона за публичните финанси, обнародван в Държавен вестник бр. 43 от 7 Юни 2016 г., в който са променени сроковете за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Общините за съответната година.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, чл. 82 ал. 1 от Закона за публичните финанси и § 13 т. 1 и т. 2 от Закон за изменение и допълнение на закона за публичните финанси, обнародван в Държавен вестник бр. 43 от 7 Юни 2016 г..

ПРОЕКТ

Наредба
за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година
1. В член 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създава се алинея 7:
„(7). В рамките на срока по ал. 6 кметът на община Разлог представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.“
2. В Раздел I – „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет“ от Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 3 след думата „ежедневника“ се добавят думите „и на интернет страницата на Община Разлог“.
2. в т. 4 думите „30 ноември на предходната година“ се заличават и се добавят думите: „до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.“

Прочетена 1037 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.