Петък, 19 Август 2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

МОТИВИ:

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ.

Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Разлог са приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г.).
С държавен вестник бр.32 от 2016 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно който с § 1 в глава втора се създава раздел VІІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с чл.61у-61щ, в сила от 01.01.2017 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 61у, ал.3 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.), данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
С чл. 61ф, ал.1 от ЗМДТ (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.) е регламентирано, че общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
Съгласно чл.61ф, ал.2 от ЗМДТ, данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Съгласно § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от ЗМДТ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” в срок до 30 септември 2016 г.

Прочетена 1173 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.