Четвъртък, 11 Февруари 2016

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания

Написана от

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания.
Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 10.02.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания.
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.
М О Т И В И
За приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания

Актуализацията на общинската наредба, касаеща издаване на карти за паркиране на хора с увреждания се налага от факта, че всички допълнително въведени критерии, извън тези определени в Закона за движение по пътищата и общите принципи на Закона за интеграция на хората с увреждания и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания създават затруднения за упражняване на международно признатото право на гражданите с увреждания, адресно регистрирани в съответните общини.
ПРОЕКТ
Наредба
за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания
§. 1.Отменя чл.4 и на негово място създава нов чл.4, със следния текст:
Чл.4. Карта за паркиране за хора с увреждане се издава на лице с трайни увреждания, което лице в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен възможни за здравия човек, и за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50на сто.

Прочетена 1551 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.