Вторник, 02 Декември 2014

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ (2014г.- 2017г.)

Написана от

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА  НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2014г.- 2017г.)

Изтегли тук пълния текст на документа!

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за действие  на Община Разлог за подкрепа на интеграционните политики за периода 2014-2017 година има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната политика, насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи живеещи в  сходна ситуация и с това да подпомогне развитието на Общината. В плана за действие е заложена визията за развитието на Община Разлог  като толерантен социално- икономически, туристически и културен център.

Планът посочва основни приоритети на местната политика в тази сфера, задачите пред местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на потребностите на групите в риск. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област и по конкретно на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ  (2012- 2020).

Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по социалното включване  и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността. Основна част заемат дейностите по интеграцията на ромското население.

Изпълнението му е насочено към:

  • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;
  • Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;
  • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си;
  • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социална ангажираност към хората в неравностойно положение.

В разработването на плана за действие участваха:

Община Разлог.

Дирекция ”Социално подпомагане”  гр. Разлог.

Дирекция ”Бюро по труда” гр. Разлог.

Допълнително бе изискано съдействие от личните лекари, учебните  заведения,Читалище „ Развитие”-2004г. и  читалище „15-ти Септември” – гр. Разлог.

Прочетена 1401 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.