Сряда, 12 Март 2014

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА

Написана от

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ И  НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА

         Задълженията на Община Разлог и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата са изготвени  съгласно  чл.37о, ал.1, т.3  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

І. Задължения на Община Разлог:

$11. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища за общо  и за индивидуално ползване от земеделските стопани или техните сдружения за извеждане на паша.

$12. Има право да извършва периодически прегледи за състоянието на мерите и пасищата, предоставени за общо и индивидуално ползване.

         3. Кметовете по населени места да предприемат мерки за недопускане  използването на общинските пасища от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната  профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

4. Да предоставя  периодична информация  на ползвателите за прилагане на добри селскостопански практики, както и указания относно необходимите мероприятия за поддържане и опазване на мерите и пасищата.

ІІ. Задължения на  ползвателите:

   1. Ползвателите на общинските мери и пасища да спазват стриктно изискванията и мерките за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, предвидени в Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Разлог .

2. Да се осигури минимално  ниво на  поддръжка и да се избегне влошаването на естествените местообитания, като не се допускат преизпасване на пасищата и мерите от животни над  допустимия минимум на хектар.

3. Поддържане на полуестествените тревни площи чрез традиционни земеделски практики (паша и/или косене).

4. Повърхностно подобряване на терена като почистване  от камъни, храсти, вредни плевели и др., подравняване на площта  от коловози.

5. Подобряване състоянието на мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното и / или органично торене на площите.

6. При необходимост подсяване на деградирали мери и пасища.

7. Да не отсичат съществуващите единични и групи дървета.

8. При констатиране на заразни болести при животните, същите да не се допускат на паша, както и да се изпълняват указанията на специализираните ветеринарни органи.

9. Да не използват общинските пасища за пашуване на животни, които не са обхванати от държавната профилактична програма и които не са идентифицирани.

10. Да не се допуска замърсяване с битови, строителни, производствени, опасни и    други отпадъци.

11. Да не се пали растителност в мерите и пасищата и да се спазват противопожарните изисквания.

12. Да не се променя начина на трайно ползване на мерите и пасищата. Да не се разорават и  да не се използват за неземеделски нужди.

Прочетена 1503 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.