Сряда, 12 Март 2014

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н З А П А Ш А ЗА 2014 г.

Написана от

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н З А   П А Ш А  ЗА    2014 г.

І. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша  за 2014 г. се разработва на  основание чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който  планът се изготвя  ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

ІІ. ОБХВАТ

Годишният план за паша  определя годишното разпределение и ползване  на мерите и пасищата в населените места на територията на Община Разлог при спазване  на правилата  за ползването им, изготвени съгласно чл.37и, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ и  приети на  редовно заседание на Общински съвет -Разлог, проведено на 28.04.2011г. с Решение  № 70.

ІІІ. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата общинска собственост от земеделските стопани или техните сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително въздействие върху околната среда.

ІV. ОТГОВОРНОСТИ  НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1.                 Кметът на Община Разлог:

-  ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление мерите и пасищата от общинския поземлен фонд на територията на общината.

-  упълномощава длъжностно лице за провеждането  на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на законовите уредби.

-  изисква от кметовете на населените места спазването правилата  по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство.

 -  предоставя общинските мери и пасища само на регистрирани животновъди след подадено заявление адресирано до кмета на общината.    

2. Кмет  на населеното място:

-  спазва правилата за ползване  на мерите и пасища на територията на община Разлог;

-   създава и ръководи работна група, която има за задача да извърши разпределение на мери и пасища за общо  и индивидуално ползване от земеделските стопани за съответното населено място предоставени за общо ползване;

- уведомява собствениците на животни за общинските  мери и пасищата, предоставени за общо ползване;

-  уведомява пастирите на стадата в кои пасища  ще се извършва пашата на общите стада;

-  организира и контролира мероприятията  по поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО  ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ

Работната група, която се сформира във всяко населено място, има за задачата да извърши  разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани и е в състав: кмет, ветеринарен лекар (обслужващ  ветеринарния участък), стопаните, отглеждащи  пасищни животни и/или представител на техните сдружения. Информацията се предоставя за обобщаване в Общинска администрация Разлог.

Община Разлог изготвя (актуализира) ежегодно списък с размера  и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Разлог по населени места.

Изготвеният списък се предоставя на Общинския съвет, който  ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, съгласно чл.37о, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ.

VІ.  ПРАВИЛА  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Разлог включват:

-   перспективен експлоатационен план;

-  правила за определяне начина  на разпределяне на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване;

- частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;

-  прокарите  за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

-   мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата;

- ветеринарна профилактика;

- построяване на навеси;

-  охрана;

-     договори за наем и аренда на мерите и пасищата;

VІІ.  СПИСЪК НА ВСИЧКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ  ПАСИЩНИ  ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА РАЗЛОГ

Общинска администрация Разлог изготвя списък-образец, който се изпраща  до кметовете по населени места за попълване. Попълнените списъци с данни за регистрираните животновъди и отглежданите от тях животни, се подписват и подпечатват от кмета на населеното място и участъковия ветеринарен лекар и се предоставят в Общинска администрация. Въз основа на тях се изготвя  обобщен списък за общината, който се заверява от представител на Областната  дирекция по безопасност на храните.

VІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

- постъпления от наемите (таксите) за ползване на мери и пасища, общинска собственост. По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

 -   финансиране по проекти - Общинската администрация и/или ползвателите на мерите  и пасищата могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние.

ІХ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана общинската администрация взаимодейства  с ОС ”Земеделие”, които представят  списък на  свободните мери и пасища от ОПФ по землища, както и наличната информация за броя на пасищните животни., съгласно изискванията на  чл.99 от ППЗСПЗЗ.

Общинска администрация взаимодейства и с общинския  ветеринарен лекар, който заверява списъка на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на населените места, съобразно регистрацията им, както и да предприема мерки за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните. 

Прочетена 1586 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.