Проектодокументи

МОТИВИПричини, които налагат приемането на правилника са следните:Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на здравеопазването ù. Общинският съвет е компетентен, в качеството му на орган на местното самоуправление, да…
МОТИВИ: I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.Разпоредбата на чл.6, ал.2 от Закона…
Съгласно чл. 26, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Община Разлог, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица, да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от датата на публикуване 31.03.2022…
По реда на чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актовеОбщина Разлог, на основание чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог.Публичното обсъждане се обявява за 30 - дневен срок,…
Страница 1 от 28
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.