Понеделник, 26 Ноември 2018

Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС - Разлог на 29.11.2018 г.

Написана от

ДО
.................................................
.....................................................

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, СВИКВАМ ОбС - гр. Разлог на редовно заседание на 29.11.2018 год. /четвъртък/, от 14.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – гр. Разлог, при

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Доклад № 61.00 – 306/06.11.2018 год. от инж. Венцислав Гърменов – За Кмет на Община Разлог съгласно Заповед № РД -15 -1084/02.11.2018г. на Кмета на Община Разлог относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Гулийна баня”, с. Баня, община Разлог, област Благоевград, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за водите.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

2. Доклад № 61.00 – 310/09.11.2018 год. от инж. Венцислав Гърменов – За Кмет на Община Разлог съгласно Заповед № РД -15 -1084/02.11.2018г. на Кмета на Община Разлог относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване НН“– съоръжение на техническата инфраструктура към УПИ І-21, местн. „Конещица”, землище на с.Баня, община Разлог, собственост на Александр Викторович Таланов, управител на „Научно производствено предприятие „Русбал”ООД”, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

3. Доклад № 61.00 - 311/12.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за таксиметровите автомобили, получили разрешение за своята дейност на територията на община Разлог, на основание чл.24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докладва:
Всички ПК

4. Доклад № 61.00 – 312/13.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Прекратяване на съсобственост, на основание чл.8, ал.9, изречение второ, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.53, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

5. Доклад № 61.00 – 313/13.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Учредяване право на строеж върху общински имот чрез публично оповестен конкурс, на основание чл.21,ал.1,т.8,т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 изречение II, чл.37, ал.1 , чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.55, ал.1 от НРПУРОИ.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

6. Доклад № 61.00 – 314/13.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, на основание чл.8, ал.9, изр.второ, чл.14, ал.7, изр. първо от Закона за общинската собственост, чл.15,ал.1, ал.11 и ал.12, чл.15а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

7. Доклад № 61.00 – 316/14.11.2018год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Прекратяване действието на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.79, ал.7 от Закона за водите.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

8. Доклад № 61.00 – 317/14.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за водите.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

9. Доклад № 61.00 – 318/14.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Промяна на списъка с капиталови разходи и бюджета на Община Разлог за 2018 година , на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, и чл. 37, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.
Докладва:
Всички ПК

10. Предложение № 61.00 – 319/14.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Годишна План-програма за 2019 г. за развитие на читалищната дейност в Община Разлог, на основание чл.26 а, ал.2 от ЗНЧ и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

Докладва:
Всички ПК

11. Доклад № 61.00 – 320/15.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Управление на горски територии- общинска собственост, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Докладва:
Всички ПК

12. Доклад № 61.00 – 321/15.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: 1.Предоставяне на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Разлог, Булстат 000014320, с адрес гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” № 139, за безвъзмездно управление на движими вещи – общинска собственост, описани в приложенията съгласно приемно-предавателните протоколи. 2.Управлението на вещите да се извършва с грижата на добър стопанин от директора на ПГ по МСС. 3.Предоставените вещи да се ползват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно с договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и чл.16 от Закона за общинската собственост, чл.34, ал.2, ал.4 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладва:
Всички ПК

13. Доклад № 61.00 – 322/15.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Управление на горски територии- общинска собственост, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 и чл. 71, ал. 5, т.3 и ал. 6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Докладва:
Всички ПК

14. Доклад № 61.00 – 323/16.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Допускане за изработване на ПУП – ПУР изменение на регулацията на УПИ IV, кв.154 по плана на гр.Разлог за образуване на нова улична регулация тупик от о.т. 815а до о.т. 815б и нов УПИ XV с отреждане „за обществено обслужване“, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА.

Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

15. Доклад № 61.00 – 324/16.11.2018 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Допускане за изработване на ПУП – ПУР изменение на улична регулация от о.т. 102 през о.т. 145 до о.т.145а и до о.т. 145б и осигуряване на алея за достъп до УПИ XXII за трафопост в кв.16 по плана на село Елешница, община Разлог, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

16 .Други.

Д-р Мария Копанарова – Тасева
Председател на Общински съвет – гр. Разлог

Прочетена 555 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.