Петък, 23 Март 2018

Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС - Разлог на 29.03.2018 г.

Написана от

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, СВИКВАМ ОбС - гр. Разлог на редовно заседание на 29.03.2018 год. /четвъртък/, от 14.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – гр. Разлог, при

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад № 61.00- 76/1//14.03.2018 год. от Д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева- Председател на Общински съвет гр.Разлог, относно: Попълване състава на ПК по „МСЗОРКДМАЕ“ и ПК по „УТБКДЗГВЕ“ към Общински съвет гр.Разлог, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докладва:
Всички ПК
2. Доклад № 61.00- 77/1//14.03.2018 год. от Д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева- Председател на Общински съвет гр.Разлог, относно: Попълване състава на ПК по „СДЗСГОКВСРМ“, ПК по „УТБКДЗГВЕ“ и ПС към Общински съвет гр.Разлог, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, т.2, чл.45, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докладва:
Всички ПК
3.Доклад № 61.00 – 67/07.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Приемане на Общинска програма за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на Община Разлог (2018г. – 2020г.) и план за действие на Община Разлог за подкрепа на интеграционните политики (2018г. – 2020г.), на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Разлог. Докладва:
Всички ПК
4. Доклад № 61.00 – 68/07.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за 2019 год., на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
Докладва:
Всички ПК
5.Доклад № 61.00 – 69/07.03.2018 год . от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Промяна на наименование на социална услуга, предоставяна на територията на Община Разлог, на основание §11 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление №246 от 02.11.2017г. за изменение и допълнение на ППЗСП .
Докладва:
Всички ПК
6.Доклад № 61.00 –70/08.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Приемане на бюджетната прогноза за местни дейности, на основание чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.28, ал.5 от „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог“, приета с решение 281,вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет, проведено на 19.12.2013 година, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.
Докладва:
Всички ПК
7. Доклад № 61.00- 71/12.03.2018 год. от Д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева- Председател на Общински съвет гр.Разлог, относно: Промяна на Решения №3 и №4, Протокол №2 от Извънредно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 12.11.2015г., в частта касаеща единствено и само „Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с промяна в законодателството на Република България.
Докладва:
Всички ПК
8. Доклад № 61.00 –72/012.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Изразяване на съгласие за по-голям брой деца от определения максимален брой в общинските детски градини, съгласно разпоредбите на чл. 2 от Наредба 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и е в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.57 и чл.58 от ЗПУО, във връзка с чл.4,ал.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 2 от Наредба №7/29.12.2000г. от 29.декември 2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по СДЗСГОКВСРМ
9. Доклад № 61.00 –79/15.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Приемане отчета за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017г.,на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7,ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Докладва:
Всички ПК
10. Доклад № 61.00 –80/15.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Приемане размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, правила за ползване, годишен план за паша и задължения на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.37о, ал.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ.
Докладва:
Всички ПК
11. Доклад № 61.00 –83/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на Община Разлог, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.9, 12 и 13 от НРПРУОИ, във връзка с чл.3, т.3 на ПМС №88 от 23.05.2000г.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ
12. Доклад № 61.00 –84/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Разпореждане по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,във връзка с чл.49, ал.1, и ал.6 от НРПУРОИ.

Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ
13. Доклад № 61.00 –85/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Разпореждане по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49,ал.1, и ал.6 от НРПУРОИ.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ
14. Доклад № 61.00 –86/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Отдаване под наем на части от недвижими имоти-публична общинска собственост за разполагане на ПТО,на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 изречение първо от ЗОС, чл.15, ал.1, ал.2 и ал.11, чл.15а, чл.26, ал.4 от НРПУРОИ, чл.15, ал.2 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Разлог.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ
15. Доклад № 61.00 –87/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ, чл.8, ал.9 изречение II от ЗОС.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ

16. Доклад № 61.00 –88/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Предоставяне на имотите и вещите- общинска собственост безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна издръжка, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, изречение второ, чл.12, ал.3, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.6 и ал.9, чл.34, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладва:
Всички ПК
17. Доклад № 61.00 –89/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал.1 и ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, чл.45ж., ал.2 от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ
18. Доклад № 61.00 –90/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, на основание §27, ал.1 и ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, чл.45ж., ал.2 от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
Докладва:
ПК по БФИНУПСПК
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ
19. Доклад № 61.00 –91/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс.
Докладва:
Всички ПК
20. Доклад № 61.00 –92/16.03.2018 год. от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно:Изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Разлог“, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.3, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изложените в доклада фактически основания.
Докладва:
Всички ПК
21. Доклад № 61.00- 93/20.03.2018 год. от Д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева- Председател на Общински съвет гр.Разлог, относно: Отпускане на еднократна помощ на Божидара Лазарова Лазарова, жител на Община Разлог, с.Долно Драглище, ул.“Четвърта“№20, на основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 от ЗМСМА,чл.7, т.2 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Разлог.
Докладва:
ПК по СДЗСГОКВСРМ
ПК по МСЗОРКДМАЕ
ПК по УТБКДЗГВЕ
22. Други

Д-р Мария Копанарова – Тасева
Председател на ОбС - гр.Разлог

Прочетена 743 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.