ОБЯВИ

Във връзка с Писмо Вх.№53.00-9/25.01.22г.от ТП „Държавно горско стопанство Разлог“ гр.Разлог ,съгласно чл.111,ал.2,т.2 и чл.111,ал.3 от Закона за горите-Физически лица могат да закупят стояща дървесина…
О Б Я В Л Е Н И Е № 50гр.Разлог, 29.12.2021год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0050-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 В ОБЩИНА РАЗЛОГ“ На 10 декември 2021…
Страница 7 от 238
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.