Понеделник, 01 Август 2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение изграждане на хотел в поземлен имот 02693,501,413 по КК на с. Баня

В изпълнение на задълженията си по чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение №2 от Наредбата на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.413 по одобрени КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с Баня, община Разлог“
Информацията по Приложение №2 е достъпна в отдел „Екология, чистота и земеделие“, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 01.08.2022 г. до 15.08.2022 г. във фронт-офиса на общината.

Прочетена 57 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.