Сряда, 27 Юли 2022

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел за селски туризъм в поземлен имот с идентификатор 02693.50.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел за селски туризъм в поземлен имот с идентификатор 02693.50.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Глобал – строй“ ЕООД.
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „Екология, чистота и земеделие“, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 27.07.2022 г. до 09.08.2022 г. във фронт – офиса на общината.

Прочетена 48 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.