Понеделник, 25 Юли 2022

Обявление по протокол № 6 на ОбС Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Рекреационни дейности“(вили, хотел и спорт) в обхвата на поземлен имот № 27293.2.333, местн. „Кукуреко - Бугата"

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 6
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.06.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №141

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Рекреационни дейности“ (вили, хотел и спорт) в обхвата на поземлен имот № 27293.2.333, местн. „Кукуреко - Бугата ”, земл. на с. Елешница, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона Ок:
Плътност на застрояване – 30%
Кинт – 0.9
Нкк – 12 м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Рекреационни дейности“ (вили, хотел и спорт) за поземлен имот № № 27293.2.333, местн. „Кукуреко - Бугата ”, земл. на с. Елешница, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Рекреационни дейности“ (вили, хотел и спорт) в обхвата на поземлен имот № 27293.2.333, местн. „Кукуреко - Бугата ”, земл. на с. Елешница, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Рекреационни дейности“ (вили, хотел и спорт) от собственика на имота - „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ – ЕИК 206141426, със седалище и адрес на управление -гр.София, район „Оборище“, ул. „Оборище” № 5

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Петър Попов – съгласно Решение № 14 от 22.11.2019 год.

Прочетена 50 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.