Понеделник, 25 Юли 2022

Обявление по протокол № 6 на ОбС Разлог относно изработване на /ПУП/ - ПЗ -с за „Хотел, спортни и рекреационни обекти, магазини, административни обекти, складове и оранжерия” в обхвата на поземлен имот № 27293.2.331, местн. „Делниците”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 6
От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.06.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №140

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Хотел, спортни и рекреационни обекти, магазини, административни обекти, складове и оранжерия” в обхвата на поземлен имот № 27293.2.331, местн. „Делниците”, земл. на с. Елешница, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона Ок:
Плътност на застрояване – 30%
Кинт – 0.9
Нкк – 12 м

При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Хотел, спортни и рекреационни обекти, магазини, административни обекти, складове и оранжерия” за поземлен имот № № 27293.2.331, местн. „Делниците”, земл. на с. Елешница, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Хотел, спортни и рекреационни обекти, магазини, административни обекти, складове и оранжерия” в обхвата на поземлен имот № 27293.2.331, местн. „Делниците”, земл. на с. Елешница, общ.Разлог

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Хотел, спортни и рекреационни обекти, магазини, административни обекти, складове и оранжерия ” от собствениците на имота.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Петър Попов – съгласно Решение № 14 от 22.11.2019 год.

Прочетена 51 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.