Вторник, 21 Юни 2022

О Б Я В Л Е Н И Е № 18 за одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.153, местн. ”Бойков рид”

О Б Я В Л Е Н И Е № 18
гр.Разлог, 13.05.2022год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-505 от 2022г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.153, местн. ”Бойков рид”, землище на гр.Разлог, община Разлог с възложител Мария Иванова Саева и Коста Георгиев Саев.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

Прочетена 37 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.