Печат на тази страница
Вторник, 21 Юни 2022

О Б Я В Л Е Н И Е № 17 за одобрен ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на ПИ №61813.134.10, местн. „Сровеното”,

О Б Я В Л Е Н И Е № 17
гр.Разлог, 13.05..2022год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-504 от 13.05.2022г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на ПИ №61813.134.10, местн. „Сровеното”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог, община Разлог с възложител Васил Асенов Асенов.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

Прочетена 85 пъти