Вторник, 21 Юни 2022

О Б Я В Л Е Н И Е № 16 за одобрен ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Търговски обект” и „Къщи за гости“ в обхвата на ПИ №02693.53.2, местн. Гладно поле

О Б Я В Л Е Н И Е № 16
гр.Разлог, 13.05.2022год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-503 от 13.05.2022г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Търговски обект” и „Къщи за гости“ в обхвата на ПИ №02693.53.2, местн. „Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог с възложител Христо Георгиев Чобанов и Любен Богданов Чорбаджийски.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Прочетена 39 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.