Вторник, 21 Юни 2022

О Б Я В Л Е Н И Е № 15 за одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” за ПИ №27293.1.108, местн. ”Делниците”

О Б Я В Л Е Н И Е № 15
гр.Разлог, 13.05.2022год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-502 от 13.05.2022г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” за ПИ №27293.1.108, местн. ”Делниците”, землище на с.Елешница, община Разлог с възложител Радка Георгиева Чукарска.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

Прочетена 33 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.