Петък, 17 Юни 2022

Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.

В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, обявявам Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Елешница“, одобрен с Решение № 98/26.05.2022 г. на Общински съвет – Разлог.

Прочетена 88 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.