Понеделник, 13 Юни 2022

Обявление по протокол № 4 на ОбС Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект” в обхвата на поземлен имот №61813.549.75, местн. „Бел път”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 5

От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.05.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №112

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект” в обхвата на поземлен имот №61813.549.75, местн. „Бел път”, земл. на гр. Разлог, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели:

Плътност на застрояване – 40%
Кинт – 0.8
Нкк – 7.50м

При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект” за поземлен имот №61813.549.75, местн. „Бел път”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект” в обхвата на поземлен имот №61813.549.75, местн. „Бел път”, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид:
Инвестиционно намерение за изграждане на „Крайпътен обслужващ обект” от собствениците на имота - Иван Стоянов Самаров и Катя Благоева Самарова
.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 91 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.