Понеделник, 13 Юни 2022

Обявление по протокол № 4 на ОбС Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №02693.186.21, местн. „Рудина”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 5

От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.05.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №111

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №02693.186.21, местн. „Рудина”, земл. на с.Баня, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона „Ов”- рекреационни устройствени зони за вилен отдих:
Плътност на застрояване – 40%
Кинт – 0.8
Нкк – 7м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” за поземлен имот № 02693.186.21, местн. „Рудина”, земл. на с.Баня, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот № 02693.186.21, местн. „Рудина”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Вилна сграда” от БЪЛГЕРИАН ХАЙТС“ ООД, ЕИК 131465219, със седалище и адрес на управление - гр. София, р- н „Лозенец“, ул. „Момин Кладенец“ №7,ет.3, ателие 3, собственик на поземлен имот № 02693.186.21, местн. „Рудина”, земл. на с.Баня, общ.Разлог, чрез упълномощен представител Цветелина Тихомирова Звънчарова за допускане изработване на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство“ за поземлен имот № 02693.186.21, местн. „Рудина”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 57 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.