Понеделник, 13 Юни 2022

Обявление по протокол № 4 на ОбС Разлог относно изработване на подробен устройствен план ПУП - парцеларен план за трасе на „Водопровод за минерална вода” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ 02693.314.12, мест. Агова Крушa

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 5

От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.05.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3, т.7, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 17 гласа “ЗА”от гласували 17 общински съветници, ОбС прие
Фиданка Цирова – общински съветник си направи отвод от гласуване

РЕШЕНИЕ №109

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план ПУП - парцеларен план за трасе на „Водопровод за минерална вода” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ 02693.314.12, мест. «Агова Круша», землище на с.Баня, община Разлог, при условията на чл.70, ал.2 от ЗУТ.
При изработване и процедиране на ПУП – парцеларен план за трасе на „Водопровод за минерална вода”- съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ 02693.314.12, мест. «Агова Круша», землище на с.Баня, община Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - – парцеларен план за трасе на „Водопровод за минерална вода”- съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ 02693.314.12, мест. «Агова Круша», землище на с.Баня, община Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3, т.7, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на трасе на „Водопровод за минерална вода” от Даниела Видолова Цончева, за захранване на УПИ 02693.314.12, мест. «Агова Круша», землище на с. Баня, община Разлог, отреден за „Жилищно строителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 40 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.