Понеделник, 13 Юни 2022

Обявление по протокол № 4 на ОбС Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.134.11, местн. „Полето”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 5

От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.05.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 16 гласа “ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 1 глас „ПРОТИВ“ от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №108

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.134.11, местн. „Полето”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона Жм – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина:
Плътност на застрояване – 60%
Кинт – 1.2
Нкк – 10м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” за поземлен имот № 61813.134.11, местн. „Полето”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.134.11, местн. „Полето”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Жилищна сграда” от собственика на поземлен имот № 61813.134.11, местн. „Полето”, земл. на гр.Разлог – Георги Асенов Младенов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 28 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.