Понеделник, 13 Юни 2022

Обявление по протокол № 4 на ОбС Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект - Мотел” в обхвата на поземлен имот № 02693.52.3, местн. „Бански път”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 5

От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.05.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 16 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от гласували 17 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ №107

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект - Мотел” в обхвата на поземлен имот № 02693.52.3, местн. „Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели:
Плътност на застрояване – 40%
Кинт – 0.8
Нкк – 7.50м /два етажа/
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект - Мотел” за поземлен имот № 02693.52.3, местн.”Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект - Мотел” в обхвата на поземлен имот № 02693.52.3, местн.”Бански път”, земл. на с.Баня, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Крайпътен обслужващ обект - Мотел ” от собственика на имота - ГЛЕМПИНГ 2019” ЕООД, ЕИК 205911824, със седалище и адрес на управление - гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, ул.” Иконом Чучулайн” № 16, представлявано от Валентин Василов Донев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 48 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.