Понеделник, 13 Юни 2022

Обявление по протокол № 4 на ОбС Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот № 61813.455.94, местн. „Извора”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№ 5

От редовно закрито заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.05.2022 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 17 гласа “ЗА” от гласували 17 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №106

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот № 61813.455.94, местн. „Извора”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона Ок:
Плътност на застрояване – 30%
Кинт – 0.9
Нкк – 10 м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” за поземлен имот № 61813.455.94, местн. „Извора”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.455.94, местн. „Извора”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Жилищна сграда” от собственика на имота - „ПИРИН ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД – ЕИК 175171518, със седалище и адрес на управление -гр.София, район „Витоша“, кв. „Бояна “, ул. „Маринковица” № 7А , представлявано от управителя Камен Иванов Иванов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова – Тасева/

Прочетена 48 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.